Követeléskezelés

Milyen lehetősége van, ha a kötelezett nem teljesítette határidőben az Ön vagy cége fennálló követelését?

Alapvetően két nagy csoportra osztható a követelések érvényesítésével kapcsolatos eljárások. Az ún. nem hivatalos eljárás keretében a követelés még nem került érvényesítésre egyetlen közjegyző, bíróság előtt sem. A hivatalos eljárásokban már a vonatkozó törvények által meghatározott eljárási rendben történik a követelés érvényesítése, majd kikényszerítése.

Nem hivatalos eljárások

A nem hivatalos, törvényi eljárási rend közé nem szorított követelésérvényesítés keretében megvizsgáljuk a felek közötti korábbi gazdasági kapcsolatot, annak esetleges jövőjét, illetve a kötelezett fizetési hajlandóságát.

 

„Gyakorlati tapasztalatainkból kiindulva megállapítható, hogy az esetek többségében az ügyvédi felszólító levél megküldése már elegendő a fizetési hajlandóság kialakítására, egyúttal az esetleges megegyezés előkészítésére.”

Gazdasági- és pénzügyi jogi szakjogászként az ügyfeleink hosszútávú gazdasági érdekeit is szem előtt tartjuk. Amennyiben az ügyfél a későbbiekben is gazdasági kapcsolatot kíván fenntartani a kötelezettel, úgy a követelésleszállítás, tartozáselismerés és részletfizetési kedvezmény elérése az optimális cél, míg a későbbi gazdasági kapcsolatok esélyét egyáltalán nem látja az ügyfél, úgy a követelés járulékaival együtt történő érvényesítésére kerül sor.

A követelésérvényesítés ezen korai szakaszában az alábbi tevékenységeket végezzük:

 • az adós telefonos, avagy személyes felkeresése;
 • egyeztetések kezdeményezése;
 • fizetési felszólítás szerkesztése, megküldése;
 • megállapodások kidolgozása, akár biztosítékokkal együtt.

Hivatalos eljárások

A hivatalos eljárások közös jellemzője, hogy a vonatkozó törvények által meghatározott eljárási rend érvényesül, melyek keretében szigorú tartalmi elemek és kimentést szűk körben lehetővé tevő határidők uralkodnak. További sajátosságuk az, hogy egy közhatalommal felruházott hatóság vagy bíróság működik közre az eljárás lefolytatásában.

Fizetési meghagyásos eljárás (FMH)

A fizetési meghagyásos eljárások főbb jellemzője, hogy csak ezen keresztül érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek értéke a 3.000.000,- Ft-ot nem haladja meg. A 3.000.000,- Ft és 30.000.000,- Ft közötti értékkel bíró követelések esetén a fizetési meghagyásos eljárás csak lehetőség, azaz bíróság előtti peres eljárással is kezdeményezhető az ügy. A 30.000.000,- Ft feletti követelések kizárólag bírósági peres eljárásban, törvényszéki hatáskörben érvényesíthetők.

Fizetési meghagyásos eljárás pénz kalapács dr. Szendrői Dávid dr. Babos Péter

A fizetési meghagyásos eljárás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara felé benyújtott megfelelő kérelem benyújtásával kezdődik, amelyet követően a közjegyző a kérelem tartalmának megfelelő fizetési meghagyást bocsájt ki. A közjegyző a fizetési meghagyásban nem érvényesített követeléseket nem veszi figyelembe; utólagos kiegészítésre nincsen lehetőség.

„A fizetési meghagyások szerkesztésekor olyan jogos járulékos követeléseket is érvényesítünk, amelyekről ügyfeleinknek nem feltétlenül van tudomásuk (pl.: behajtási költségátalány)”

A kötelezett hivatalos irat formájában, postai úton kapja kézhez a kibocsátott fizetési meghagyást, amelynek kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetősége ellentmondással élni.

Amennyiben a kötelezett ellentmondással él, azaz részben, vagy egészben vitatja a követelés összegszerűségét és/vagy jogalapját, úgy az ellentmondással érintett részben az ügy perré alakul. A közjegyző tájékoztatás küld a perré alakulásról, valamint felhív keresetet tartalmazó irat előterjesztésére az illetékes bíróság előtt 15 napon belül. Szükségesnek tartjuk kiemelni a 15 napos határidő rövidségére tekintettel, hogy a fizetési meghagyást csak a teljes körűen rendelkezésre álló bizonyítékok birtokában érdemes. A peres eljárások összetettségére tekintettel, azok részletes ismertetésére a későbbiekben külön cikkben vállalkozunk.

Ha a kötelezett az ellentmondásra nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, úgy a kibocsátott fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, amely végrehajtható okiratnak minősül.

A fizetési meghagyásos eljárásban az alábbi tevékenységeket végezzük:

 • fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elkészítése, megküldése;
 • kézbesítési akadályozás esetén kézbesítési cím felkutatása;
 • keresetet tartalmazó irat szerkesztése, benyújtása;
 • jogerős fizetési meghagyás végrehajtása iránti kérelem szerkesztése, megküldése.

Végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás az állami behajtási szervezetrendszer igénybevételét jelenti. Jogerős fizetési meghagyáson, jogerős ítéleten, valamint közjegyzői okiraton alapuló követelés fennállása esetén lehetőség van a kötelezettel szemben végrehajtást kezdeményezni. Ügyfeleinkkel előzetesen egyeztetünk a körben, hogy közokirat alapján fennálló követelés megtérülésére végrehajtási eljárásban, avagy felszámolási eljárásban van-e nagyobb esély a megtérülésre. A felszámolási eljárások összetettségére tekintettel, azok részletes ismertetésére a későbbiekben külön cikkben vállalkozunk.

A végrehajtási eljárásban az alábbi tevékenységeket végezzük:

 • végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelem szerkesztése, megküldése;
 • képviselet a végrehajtási eljárásban;
 • kapcsolattartás a végrehajtóval;
 • zálogjogosulti bekapcsolódásban előterjesztése;
 • végrehajtási kifogás benyújtása.

Ha Önnek vagy cégének követelése áll fenn mással szemben, úgy keressen minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Jelen cikk nem minősül jogi tanácsadásnak. Minden ügy és minden követelés egyedileg ítélhető és ítélendő meg.

2021.04.12.