Induló vállalkozások jogi hátterének biztosítása

Milyen jelentős jogi dokumentumok szükségesek a vállalkozás működésének biztonságos megkezdéséhez?

Egy vállalkozás megkezdése leginkább ahhoz a helyzethez hasonlítható, amikor a közlekedésben eddig gyalogosként részt vevő személy gépjárműbe ül. Bár külső szemmel tapasztalta a gépjármű-közlekedés szabályait, azonban a vezetői ülésről a korábbitól jelentősen eltérő szemléletmódot kell magáénak tudnia a haladás – esetünkben a fejlődés – érdekében. Az alábbiakban bemutatásra kerülő jogi dokumentumok a biztonsági övként, helyzetjelzőként működnek, amelyek hiányában a vállalkozás nem csak egyszerű veszélynek van kitéve, hanem ezek hiánya bírság kiszabását is vonhatja maga után az illetékes hatóságok részéről. 

Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF jelentősége abban rejlik, hogy a szerződő felek között jogot képez, azaz lefekteti a jogosultságokat, valamint kötelezettségeket keletkeztet. A Ptk. értelmében általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Ezen jogszabályi rendelkezés is egyértelműen utal arra, hogy 

„… a téves közhiedelemmel ellentétben ÁSZF alkalmazásának nem kizárólag fogyasztókkal kötött szerződések esetén van helye.”

Fogyasztó és vállalkozás között üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a vállalkozást előzetes tájékoztatási kötelezettség terheli. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed az olyan jogszabályi rendelkezésekre, amelyektől a jogszabály eltérést nem enged. Így például a webshopokon keresztül, valamint e-mail útján létrejött szerződések esetén kötelező a tájékoztatás megadása. Az előzetes tájékoztatásnak ki kell terjednie – a teljesség igénye nélkül – a szerződéskötési folyamatra, a vállalkozás adataira, tizennégy napos elállási és felmondási jogra, kellékszavatosságra, termékszavatosságra, jótállásra,  illetve mindezek gyakorlásának módjára stb. A közhiedelem az eltérést nem engedő, kógens jogszabályi rendelkezésekre kiterjedő tájékoztatást nevezi – tévesen – ÁSZF-nek. Ennek ellenére a tájékoztatást és a ténylegesen ÁSZF-nek minősülő rendelkezéseket praktikus egyetlen dokumentumba foglalni.

A fogyasztóval üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén szűk körben említhetünk olyan területeket, amelyek szabályozását a jogszabályok lehetővé teszik a  (pl.: a szerződés létrejötte, a termék visszaszállítása). Fontos kiemelni, hogy a fogyasztókat többletjogosultsággal felruházó jogszabályok hatálya nem minden szolgáltatásra, tevékenységre terjed ki. Ezen jogszabályok hatálya egyes esetekben ugyan kiterjed a konkrét szolgáltatásra, azonban az elállási- és felmondási jog korlátozottan illeti meg a fogyasztókat.

„A fogyasztók részletes, érthető és előzetes tájékoztatása garancia a vállalkozás reputációjának fenntartásához.”

Az ÁSZF két vállalkozás közötti szerződéses jogviszony részét képezi. Példának vegyük, hogy egy adott vállalkozás az általa nyújtott szolgáltatást fogyasztónak nem minősülő, más vállalkozásoknak (is) nyújtja. Ebben az esetben a jogszabályok tág teret engednek az ÁSZF tartalmának, azonban a sérelmet szenvedett vállalkozás tisztességtelenségre hivatkozással megtámadhatja az adott ÁSZF rendelkezést, ha a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg.

Ahhoz, hogy az ÁSZF akár a fogyasztókkal, akár más vállalkozással létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezze, szükséges annak megismerhetővé tétele a szerződéskötést megelőzően, valamint a másik szerződő félnek arra kiterjedő nyilatkozata, hogy az ÁSZF-et megismerte és elfogadja.

Egy részletesen kidolgozott ÁSZF kifejezetten alkalmas és hatékony eszköz a jogviták elkerülésére, amely hatását nem azonnal fejti ki, hanem a szerződések tömeges mértékű létrejöttével, teljesítésével.

Az ÁSZF körében az alábbi tevékenységeket végezzük:

  • jog tanácsadás, hogy a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás körében a fogyasztót többletjogosultságok illetik-e meg, illetve a vállalkozást többletkötelezettségek terhelik-e;
  • már meglévő, alkalmazásra került ÁSZF felülvizsgálata;
  • szükség esetén a vállalkozás gazdasági érdekeit védő, egyúttal a jogszabályoknak megfelelő új ÁSZF elkészítése.

Egyedi szerződés

A vállalkozó és a szerződő fél közötti jogviszony legfontosabb része a közöttük megkötésre kerülő egyedi szerződés. Az egyedi szerződésben kölcsönösen egybehangzó akaratnyilatkozattal határozzák meg a szerződő felek a szerződés lényeges tartalmi elemeit, így különösen a szerződés tárgyát, ellenszolgáltatás mértékét, teljesítési időt stb. Az egyedi szerződés létrejöttének pillanata kiemelt jelentőséggel bír, mivel a szerződő feleket innentől illetik meg jogok és terhelik kötelezettségek. Az egyedi szerződés létrejötte szempontjából szükséges előre rögzíteni, hogy milyen nyilatkozat minősül ajánlattételre felhívásnak, ajánlattételnek és elfogadó nyilatkozatnak.

Az előző fejezetben részletesen kifejtésre került az ÁSZF alkalmazásának szükségessége. Valljuk, hogy az ÁSZF-nek és az egyedi szerződésnek összhangban kell állniuk. Az egyedi szerződésben természetesen lehetőség van az ÁSZF-től való eltérésre, amely esetben a felek közötti jogviszonyra az egyedi szerződés rendelkezései lesznek az irányadóak. A gyakorlatban előfordulhat, hogy a szerződő felek az egyedi szerződésben valamely utólagosan jelentőssé vált körülményt nem rendeztek. Ebben az esetben kerül előtérbe az ÁSZF, amely az ilyen hiányosságok kitöltésére hivatott.

„Egyes szerződések igazságosabbak másoknál.

Ám az igazságosság nem az egyetlen, nem is a legfontosabb szempont a jogban: a jog nem mindig igazságos.”

– Hanya Yanagihara

Az egyedi szerződések vonatkozásában az alábbi tevékenységeket végezzük:

  • egyedi szerződés tervezetek elkészítése a vállalkozás igényeire szabva;
  • egyedi szerződés megkötését megelőző tárgyalások irányítása;
  • egyedi szerződésből eredő jogviták peren kívüli és peres képviselete.

Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A vállalkozások szükségszerűen kezelik természetes személyes (érintett) adatait. Ezen személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat a GDPR és az Infotv. rendezi. A vállalkozás kötelezően adatvédelmi szabályzattal és adatkezelési útmutatóval kell rendelkeznie ahhoz, hogy bizonyíthatóan eleget tett az érintettek felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatásnak ki kell terjednie többek között az adatkezelés jogalapjára, céljára, az érintettet megillető jogokra.    

„A tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a vállalkozást adatvédelmi kötelezettség is terheli.”

Az adatvédelmi kötelezettség megsértésének egyik formája az adatvédelmi incidens. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését (rendelkezésre állás sérülése), megváltoztatását (integritás sérülése), jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést (bizalmas jelleg sérülése) eredményezi.

Adatvédelemre vonatkozó szabályok megszegésének kettős jogkövetkezménye van. Egyrészt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – bejelentés alapján vagy hivatalból – vizsgálatot folytat le, amelynek eredményeként megállapításra kerülhet a jogsérelem. A jogsérelem súlyára tekintettel a bírság összege 100.000,- Ft-től 20.000.000,- Ft-ig terjedhet. Másrészt, az érintett, mint a jogsérelmet szenvedett fél a Ptk. alapján a személyes adatok védelméhez való jog megsértése miatt kezdeményezhet peres eljárást, amelyben keretében sérelemdíj, illetve kártérítés iránti igényt is előterjeszthet. 

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban az alábbi tevékenységeket végezzük:

  • a vállalkozás tevékenységére tekintettel egyedi adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató szerkesztése, véleményezése;
  • a vállalkozás és az adatfeldolgozó között (pl.: könyvelő) közötti adatfeldolgozói szerződés elkészítése;
  • képviselet a NAIH előtti eljárásokban.

Ha a fenti jogi dokumentumok valamelyikére Önnek szüksége van, úgy keressen minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén.

Jelen cikk nem minősül jogi tanácsadásnak. Minden ügy és minden követelés egyedileg ítélhető és ítélendő meg.

2021.05.11.